แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน อบต.คูบัว

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกับ อบต.คูบัว ได้ที่นี่

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
EIT ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ประชาชน และผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว) ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการในช่วงปีงบประมาณ 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.คูบัว ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ ITAS เพื่อประเมินฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  ประเมิน ITA  ปี 2566
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
หรือคลิ๊กที่นี่ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  หมายถึงบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
หรือคลิ๊กที่นี่
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.คูบัว

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.คูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้ใช้บริการ อบต.คูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

ประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ประะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Attachments:
Download this file (ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf)ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]8374 Kb
Download this file (ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2.pdf)ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2.pdf[ ]8374 Kb
Download this file (ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561.p)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561.p[ ]2420 Kb
Download this file (ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564.p)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564.p[ ]3492 Kb
Download this file (ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560.pdf)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560.pdf[ ]2254 Kb
Download this file (ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564.pd)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564.pd[ ]3492 Kb
Download this file (ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล พ.ศ.2558.pdf)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล พ.ศ.2558.pdf[ ]3378 Kb
Download this file (ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563.pdf)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563.pdf[ ]830 Kb
Download this file (ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25[ ]496 Kb
Download this file (ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25[ ]551 Kb
Download this file (ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560.pdf)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560.pdf[ ]214 Kb
Download this file (ประกาศสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562.pdf)ประกาศสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562.pdf[ ]440 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563.pdf[ ]636 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย (ฉบับที่้ 13) )ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย (ฉบับที่้ 13) [ ]295 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุผู้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุผู้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563.pdf[ ]2570 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558.PDF)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558.PDF[ ]3062 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561.pdf[ ]4867 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.[ ]2541 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู พ.ศ.2565.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู พ.ศ.2565.pdf[ ]36830 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานครู(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานครู(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2[ ]3043 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครู พ.ศ.2565.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครู พ.ศ.2565.pdf[ ]709 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ.2559.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ.2559.pdf[ ]13023 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.[ ]3457 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ )ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ [ ]2127 Kb
Download this file (ประกาศและเงื่อนไขการประเมินผลงานครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561.pdf)ประกาศและเงื่อนไขการประเมินผลงานครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561.pdf[ ]7547 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้685
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้771
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3832
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7533
mod_vvisit_counterเดือนนี้1856
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19052
mod_vvisit_counterทั้งหมด372486

We have: 30 guests, 1 bots online
IP: 3.238.118.27
วันนี้: มิ.ย. 03, 2023

 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172