สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งในจำนวน18 องค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองราชบุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ดังนี้

alt ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ดอนตะโก และ ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี
alt ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ
alt ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี ต.เกาะศาลพระ ต.วัดเพลง
alt ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.อ่างทอง และ ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี
alt alt alt alt alt alt alt alt

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีเนื้อที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,625 ไร่


alt alt alt alt alt alt alt alt

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีลำห้วยธรรมชาติไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก จำนวน 2 สาย มีน้ำตลอดปีรวมทั้งมีคลองชลประทาน 2 สายใหญ่ พื้นที่จึงเหมาะกับการเพาะปลูกทำนาหรือประกอบอาชีพทางการเกษตรและปศุสัตว์


alt alt alt alt alt alt alt alt

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีพื้นที่เขตการปกครองจำนวน 15 หมู่บ้าน ณ ปัจจุบัน (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,672 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 11,081 คน แยกเป็นชาย 5,256 คน หญิง 5,825 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 443.24 คน : ตารางกิโลเมตร โดยมีประชากรในแต่ละหมู่บ้าน แยกได้ดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน ตำบลคูบัว ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
altหมู่ที่ 1 บ้านตากแดด 692 713 783 1,496
altหมู่ที่ 2 บ้านระหนอง (บ้านห้วย) 129 210 256 466
altหมู่ที่ 3 บ้านหนองขันธ์ (บ้านปู่ฟ้า-บ้านกลาง) 262 342 389 731
altหมู่ที่ 4 บ้านใต้ 171 280 321 601
altหมู่ที่ 5 บ้านตะโก 138 164 186 350
altหมู่ที่ 6 บ้านสระโบสถ์ (บ้านโพธิ์งาม -บ้านร้อง) 271 366 398 764
altหมู่ที่ 7 บ้านใหม่ 196 311 361 672
altหมู่ที่ 8 บ้านหนองยายแก้ว (บ้านหัวสนาม-บ้านหนองผ้าขาว) 133 188 203 391
altหมู่ที่ 9 บ้านฟากห้วย (บ้านโพธิ์ไฟไหม้) 394 568 618 1,186
altหมู่ที่ 10 บ้านท่าช้าง 217 318 361 679
altหมู่ที่ 11 บ้านโพธิ์(บ้านไร่นอก) 239 398 446 844
altหมู่ที่ 12 บ้านหัวนา 131 226 225 451
altหมู่ที่ 13 บ้านต้นแหน 186 290 340 630
altหมู่ที่ 14 บ้านหนามพุงดอ (หนามทุ่งดอ) 212 430 453 883
altหมู่ที่ 15 บ้านไร่ต้นมะม่วง (ไร่โรงเจ) 301 452 485 937


 

alt
Attachments:
Download this file (1-28 ต.ค.63.pdf)สถิติบ้านและประชากร เดือน กันยายน 2563[เพื่อเผยแพร่]921 Kb
Download this file (จปฐ.ความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบลและหมู่บ้าน ปี 2562.pdf)จปฐ.ความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบลและหมู่บ้าน ปี 2562.pdf[ ]2611 Kb
Download this file (จำนวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต (ปี 2566)..pdf)จำนวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต (ปี 2566)[เผยแพร่เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์]443 Kb
Download this file (รายงานสถิติประชากรและบ้าน ณ เดือน สิงหาคม 2562.pdf)รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของตำบลคูบัว ณ เดือน สิงหาคม 2562[เพื่อเผยแพร่]2330 Kb
Download this file (รายงานสถิติประชากรและบ้านระดับตำบล ตำบลคูบัว ข้อมูล ของเดือน ต.ค.2562.pdf)รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของตำบลคูบัว ณ เดือน ตุลาคม 2562[เพื่อเผยแพร่]9788 Kb
Download this file (สถิติข้อมูลประชากรและบ้าน 1 ก.พ.64.pdf)สถิติข้อมูลประชากรและบ้าน 1 ก.พ.64.pdf[ ]736 Kb
Download this file (สถิติบ้านและประชากร ณ เดือน มีนาคม -เมษายน 2563.pdf)สถิติบ้านและประชากร ณ เดือน มีนาคม -เมษายน 2563.pdf[ ]8896 Kb
Download this file (สถิติประชากร ตำบลคูบัว แยกรายหมู่บ้าน (ก.พ.64).pdf)สถิติประชากร ตำบลคูบัว แยกรายหมู่บ้าน (ก.พ.64).pdf[ ]8589 Kb
Download this file (สถิติประชากร เดือน ก.ค.63.pdf)สถิติบ้านและประชากร เดือน กรกฎาคม 2563[ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน]140 Kb
Download this file (สถิติประชากร เดือน ก.ค.65.pdf)สถิติประชากร เดือน ก.ค.65.pdf[ ]517 Kb
Download this file (สถิติประชากรตำบลคูบัว ( ก.ค.2565).pdf)สถิติประชากรตำบลคูบัว ( ก.ค.2565).pdf[ ]2812 Kb
Download this file (สถิติประชากรตำบลคูบัว ระหว่าง 1-27 เม.ย.2564.pdf)สถิติประชากรตำบลคูบัว ระหว่าง 1-27 เมษายน 2564[เพื่อเผยแพร่]619 Kb
Download this file (สถิติประชากรและบ้าน (ต.ค.2565) .pdf)สถิติประชากรและบ้าน (ต.ค.2565) .pdf[ ]1031 Kb
Download this file (สถิติประชากรและบ้าน 30 ม.ค.66.pdf)สถิติประชากรและบ้าน 30 ม.ค.66.pdf[ ]330 Kb
Download this file (สถิติประชากรและบ้าน ต.ค.66.pdf)สถิติประชากรและบ้าน ต.ค.66.pdf[ ]943 Kb
Download this file (สถิติประชากรและบ้าน เดือน มกราคม 2565.pdf)สถิติประชากรและบ้าน เดือน มกราคม 2565.pdf[ ]971 Kb
Download this file (สถิติประชากรและบ้าน เดือนมีนาคม 2567.pdf)สถิติประชากรและบ้าน เดือนมีนาคม 2567.pdf[ ]760 Kb
Download this file (สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.+กชช.2ค ปี 2562.pdf)ข้อมูล จปฐ. + ข้อมูลสภาพปัญหาของหมู่บ้าน กชช.2ค ปี 2562[เพื่อเผยแพร่]9019 Kb
Download this file (ไฟล์เอกสาร บรรยายสรุปข้อมูล อบต.คูบัว.pdf)ไฟล์เอกสาร บรรยายสรุปข้อมูล อบต.คูบัว.pdf[ ]1148 Kb

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
 


 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172