ประวัติความเป็นมา อบต.คูบัว

 

                                                                   alt

 

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

กล่าวถึงตำบล

ในราวปีพุทธศักราช 2347 ซึ่งเป็นรัชกาลที่ 1 คือ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะนั้น เมืองเชียงแสน ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพม่า

พม่าอาศัยเชียงแสนเป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและกำลังพลสำหรับจะตีเมืองทางฝ่ายเหนือของไทยเพื่อจะกำจัดอิทธิพลของพม่า

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมหลวงเทพหริรักษ์ร่วมกับเจ้าพระยายมราชจัดกองทัพจากกรุงเทพฯ ขึ้นไปตีเมืองเชียงแสนได้แล้

ได้เคลื่อนย้ายผู้คนเอาชาวเมืองเชียงแสนทั้งชายและหญิงที่อยู่ในวัยฉกรรจ์ เพื่อมิให้เป็นที่ซ่องสุ่มกำลังพล ดังปรากฏตามพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1

กล่าวไว้ว่า "กองทัพ ได้ครอบครัว 23,000 คนเศษ ก็รื้อกำแพงเผาบ้านเมืองเสีย แล้วแบ่งปันครอบครัว ปันเป็น 5 ส่วน ให้ไปเมืองเชียงใหม่ ส่วน 1  เมืองนครลำปาง

ส่วน 1  เมืองน่าน ส่วน 1  เมืองเวียงจันทร์ ส่วน 1  อีกส่วน 1 ถวายลงมาที่กรุงเทพ โปรดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่เมืองสระบุรีบ้าง แบ่งไปอยู่เมืองราชบุรีบ้าง" 

ชาวเมืองเชียงแสนที่เคลื่อนย้ายมาจากเมืองเชียงแสนครั้งนั้น ก็คือ ชาวไท-ยวน ที่เดินทางไกลมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเมืองต่างๆ  ส่วนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองราชบุรี

ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งขวา เรียกว่า บ้านไร่นที ต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวมากขึ้น จึงมองหาที่ดินทำกินใหม่โดยได้ขยายครัวเรือน

ปลูกบ้านแปลงเมืองจากที่เดิมกระจัดกระจายกันออกไปตามส่วนต่างๆ หลายพื้นที่ เช่น ที่ตำบลคูบัว ได้มาอยู่อาศัยทำมาหากิน  ทุกวันนี้ชาวไท-ยวน 

ตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องถิ่น หลายๆ ตำบล ของจังหวัดราชบุรี 

 

การจัดตั้งและพัฒนาการองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล เดิมเรียกว่า สภาตำบลคูบัว จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่องให้ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ในการบริหารราชการตำบล ประกาศ  ณ วันที่ 18 กันยายน 2518  บังคับในการบริหารราชการตำบลทุกตำบล 

ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  2  มีนาคม 2538  และสภาตำบลคูบัว ก็ได้รับการประกาศให้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่่ 19 มกราคม 2539 และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539  

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี  มีมติการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 

โดยมีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างส่วนราชการ และปรับปรุงแผนอัตรากำลังส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นระยะๆ     

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
 


 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172