แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน อบต.คูบัว

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกับ อบต.คูบัว ได้ที่นี่

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
EIT ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ประชาชน และผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว) ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการในช่วงปีงบประมาณ 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.คูบัว ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ ITAS เพื่อประเมินฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  ประเมิน ITA  ปี 2566
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
หรือคลิ๊กที่นี่ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  หมายถึงบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
หรือคลิ๊กที่นี่
 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

หมู่ที่ 6  ตำบลคูบัว  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

…………………………………………………

                    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว   จะดำเนินการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  หมู่ที่ 6  ตำบลคูบัว   จุดเริ่มต้นต่อจากโครงการเดิม ที่พิกัด N 13.457507 E 99.83968  ไปทางด้านทิศเหนือ (ประปาฟาร์มบุญมี)  แล้วตัดข้ามถนนไปทางทิศตะวันออก  จุดสิ้นสุดที่พิกัด N 13.47654  E 99.83905  ระยะทาง 215 เมตร โดยใช้ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 193 ท่อน พร้อมบ่อพักฝาปูน  จำนวน 25 ชุด  ตามแบบแปลน อบต.คูบัว กำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ   ราคากลางค่าก่อสร้าง  299,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน  60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                   ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว     จึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้      เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ ณ วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2559

 

          (นายพจฐณศล   ธนิกกุล)

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

หมู่ที่ 7  ตำบลคูบัว  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

…………………………………………………

                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว    จะดำเนินการตกลงจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์   หมู่ที่ 7  ตำบลคูบัว   สถานที่ก่อสร้างบริเวณ  พิกัด N 13.48396  E 99.82645  ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  15.00 เมตร  สูง  6.00 เมตร  ผนังก่ออิฐบล็อกสูง  2.00 เมตร  ด้านบนติดตั้งตาข่ายเหล็กถัก  สูง  2.00 เมตร  โดยรอบพร้อมติดตั้งประตูและไฟฟ้า     ตามแบบแปลน  อบต. คูบัว กำหนด    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ   ราคากลางค่าก่อสร้าง  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)   โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน  60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว     จึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้      เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ ณ วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

 

          (นายพจฐณศล   ธนิกกุล)

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 8

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร

หมู่ที่ 8  ตำบลคูบัว  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

…………………………………………………

                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว    จะดำเนินการตกลงจ้างก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร   หมู่ที่ 8  ตำบลคูบัว   สถานที่ก่อสร้างบริเวณพิกัด N 13.48330  E 99.82431  ริมถนนสาย  3338  หน้าสถานีอนามัยบ้านหนองยายแก้ว    ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  4.00  เมตร   สูง  5.50  เมตร   ตามแบบแปลน  อบต. คูบัว กำหนด   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จำนวน  1  ป้าย     ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ   ราคากลางค่าก่อสร้าง   100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน  60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว     จึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้      เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ ณ วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

 

          (นายพจฐณศล   ธนิกกุล)

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

อบต.คูบัว รับโล่รางวัล วัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทกลุ่มบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2559

อบต.คูบัว ได้รับโล่รางวัล วัฒนคุณาธร  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทกลุ่มบุคคล  ประจำปี พ.ศ. 2559

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
 


 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172