แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน อบต.คูบัว

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกับ อบต.คูบัว ได้ที่นี่

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
EIT ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ประชาชน และผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว) ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการในช่วงปีงบประมาณ 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.คูบัว ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ ITAS เพื่อประเมินฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  ประเมิน ITA  ปี 2566
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
หรือคลิ๊กที่นี่ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  หมายถึงบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
หรือคลิ๊กที่นี่
 

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.คูบัว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ อบต.คูบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ประกาศ อบต.คูบัว เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประกาศ ณ วันที่ 25  ตุลาคม  2560  รายละเอียดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา จำนวน 2 โครงการ และเพิ่มเติมโครงการพัฒนา  จำนวน 7 โครงการ  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการดำเนินงานตามภารกิจประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คูบัว

อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข แผนงานเดิม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 โครงการ ให้ปรากฎในแผนงานงบกลาง

ประกาศ อบต.คูบัว  เรื่องอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) บัญชีแก้ไขแผนงาน และบัญชีสรุปโครงการพัฒนา จากเดิมแผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 โครงการ  ขอแก้ไขเป็นปรากฎในแผนงานงบกลาง  ดังนี้ 1.โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สงอายุ   2.โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ 3.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

การจัดทำแผนปฏิบัติการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ผลการประเมินการจัดทำแผนปฏิบัติการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี   แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี

Attachments:
Download this file (รวมไฟล์ PDF แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี.pdf)การจัดทำแผนปฏิบัติการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)[เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน]5451 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172