การดำเนินงาน

สถานที่สำคัญในท้องถิ่น

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อำพร ฝอยทอง    วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2015 เวลา 09:30 น.
 

( สำเนา )

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว    มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปา  หมู่ที่ 1  ถึงหมู่ที่ 3  ตำบลคูบัว  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี    ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   ,๓๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                  ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ,๖๖๑,๕๐๐.๐๐ บาท

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล    คูบัว  
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)    ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

               กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     ในวันที่      ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.   ถึงเวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ห้องประชุมกลางอำเภอเมืองราชบุรี)    และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ,๔๐๐ บาท  ได้ที่ งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในวันที่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘   ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.kubua.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๗๓-๐๑๗๒ ต่อ ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

(นายพจฐณศล ธนิกกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

 
 


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 มกราคม 2016 เวลา 16:06 น.
 

ประกาศเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักงานปลัด อบต.คูบัว    วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2015 เวลา 08:58 น.

เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.คูบัว ประจำปั พ.ศ. 2558.pdf)ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558[เพื่อให้ประชาชนทราบเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.คูบัว]1396 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 กรกฏาคม 2017 เวลา 22:55 น.
 

เผยแพร่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักงานปลัด อบต.คูบัว    วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:05 น.

Attachments:
Download this file (แผ่่นพับปี 2558.pdf)เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา[เพื่อเป็นการเผยแพร่สื่อสารให้รู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ อบต.คูบัว]1203 Kb
 

ประกาศ อบต.คูบัว เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักงานปลัด อบต.คูบัว    วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 09:58 น.

Attachments:
Download this file (ประกาศประชุมประชาคมหมู่บ้านทำแผนพัฒนาสามปี.pdf)ประกาศ อบต.คูบัว เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี [สำนักงานปลัด อบต. เผยแพร่การดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี]694 Kb
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 34 จาก 39

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สำรวจความเห็น

คุณพอใจ อบต.คูบัว ด้านใดมากที่สุด
 

ผู้มาเยี่ยมเยือน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้80
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้230
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว481
mod_vvisit_counterเดือนนี้1526
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2019
mod_vvisit_counterทั้งหมด210923

We have: 5 guests online
ไอพีคุณ: 34.236.145.124
วันนี้: มี.ค. 26, 2019

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่เที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


แลกเปลี่ยนเงิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.คูบัว
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-730-172