ค้นจาก web ค้นจากgoogle
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
         
   
 
         
   
 
 
   
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
เริ่ม : 2010-01-25
ปิด : 2011-01-25
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่อบต.คูบัว?
สวยมากที่สุด
สวยมาก
สวยปานกลาง
สวยน้อย
   
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
   
 
  สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
   
   
   
 
 

 
 
คำสั่ง เรื่อง การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552
 

   

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่  36/2552

เรื่อง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2552

--------------------

          อาศัยอำนาจตามความในมาตร 17(5) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ 41 แห่งประกาศกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และประกอบกับหมวด 13 การบริหารงานบุคคลลูกจ้าง ส่วนที่ 2 การกำหนดตำแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง ข้อ 374 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล และหมวด 10 การเลื่อนขั้นเงินเดือน  และประกอบกับข้อ 217  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 จึงให้เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2552 ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแล้วมา (1 ตุลาคม 2551 ถึง 31 มีนาคม 2552) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

         ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1  เดือนเมษายน  พ.ศ.2552  เป็นต้นไป

                             สั่ง  ณ  วันที่    3  เดือนเมษายน  พ.ศ.2552

                                      พ.จ.อ.                  

                                                  (วีระเดช  นิลวัฒน์)

                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ปฏิบัติหน้าที่

                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ 31/05/2010
เวลา 14:05:43
 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   สมาคมพนักงานส่วนตำบล   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
    หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว